11-րդ դասարան · 2017-2018 ուստարի · Без рубрики · ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Նար-Դոս, Մեր թաղը

Տես այստեղ:

hkkl (1)

Advertisements
11-րդ դասարան. ուսումնական նյութեր · 9-րդ դասարան. ուսումնական նյութեր · Без рубрики

Լրացուցիչ աշխատանք. 9-րդ դասարան

1. Լրացնել բաց թողնված տառերը` կետերի փոխարեն գրելով է կամ ե:

Դող.րոցք, .ջանշան, պատն.շ, գոմ.շ, վայր.ջք, .ջմիածին, վեր.լք, առ.րևույթ, ելև.ջ, .րակ, առ.ջ,  բազկ.րակ, .ական, .լակ, ամենա.ական, ամենա.րկար, .լեկտրա.ներգիա, .լարան, ստոր.րկրյա, վեր.լակ, հն.աբան, առ.րես, ան.րևակայելի, մանր.աբան, .ակ, Սևանհ.կ, Վարդգ.ս, բազմ.րանգ, մանր., ծով.զր, լայն.կրան, պնդ.րես, որևից., Երևանջ.կ, հր.շ, տի.զերք, մ.ջք, եգիպտացոր.ն, ինչև., ողբ.րգակ, ինչևից., ամենա.ժան, խուռն.րամ, երբև., աշտ., .կեղեցի, եղեր.րգ, վեր.րկրյա, որև., գրեթ.,  միջօր., ան., ան.րկբա, երբևից., կիսա.փ, չ.ի, չ.իր, չ.ինք, չ.ր, .լեկտրաեռակցել, երփն.րանգ, գետ.զր, նրբ.րշիկ, ան.րևույթ, ցայգ.րգ, ան.րկյուղ, նոր.կ, առօր.ական, այժմ.ական, պաշտոն.ական, լայն.զր, հով.կ:

2. Լրացնել բաց թողնված տառերը` կետերի փոխարեն գրելով է կամ ե:

Միջօր. էր, ան.րևակայելի շոգ: Վարդգ.սը, որ երկար տարին.ր  չ.ր եղել հայր.նի  գյուղում, նոր.կի անհագուրդ հետաքրքրությամբ զբոսնում .ր հարազատ վայր.րում:  Վեր.լքներով ու վայր.ջքներով ելև.ջող  ճանապարհը ծանոթ .ր նրան: Ահա երփն.րանգ դաշտերը, որտեղ արածում .ն գոմ.շների նախիրները, Սևանհ.կը որ առատ  .լեկտրա.ներգիա է մատակարարում շրջակա գյուղերին, լսվում է ծաղիկների առ.ջներից  նեկտար հավաքող մեղուների բզզոցը: Ճանապարհից աջ` գետ.զրին, հն.աբաններ են աշխատում, որոնք մանր.աբանի բծախնդրությամբ զննում են  ինչ-որ պեղված բեկորներ: Առօր.ական հոգսերով, կարևոր և ան.ական հարցերով տարված՝  տասը տարի չ.ր այցելել մանկության բնօրրանը և այժմ դող.րոցքով բռնվածի պես տենդագին  դիտում .ր շուրջբոլորը: Երբև. մտածե՞լ էր, թ. այսքան ան.րկբայորեն կապված է հայր.նի գյուղին, երբևից. անդրադարձե՞լ  էր, թ. որքան ձգող է ծննդավայրը:  Ինչևից., կտրելով բազմ.րանգ ծաղիկներով պատված բլրակը, հասավ արգավանդ անդաստաններին:

Օ- Ո
3. Լրացնել բաց թողնված տառերը` կետերի փոխարեն գրելով օ կամ ո:
ա) Առ.րյա, թռչն.րս, ող.րկ, բար.րություն, բար.րակ, ան.րինակ, ան.րսալի, ան.գուտ, .րբանոց, տափ.ղակ, փ.ղ, հայ.րդի, .վքեր, .դանավ, սալ.ր.ղի, ան.գտակար, դեղնազ.ծ, .րրան, մի.րինակ, ամենա.րակյալ, շտապ.գնություն, ջր.րհնեք, այդ.րինակ, հ.գուտ, .վկիանոս,  բն.րրան, .ր.րոց, փղ.սկր, կրկն.րինակ, մեղմ.րոր, մեղմ.րեն, տրտմ.րոր,  ոսկեզ.ծ, հ.ծ, հողմակ.ծ, հանր.գուտ, յուր.րինակ, ցածր.րակ, ան.րակ, արագ.տն, առ.րեական, միջ.րե, միջ.րեական, բարձր.րակ, .թյակ, կիրակն.րյա,  վաղ.րդյան, .րըստ.րե, նախ.րոք, չ.գնել, չ.գևորել, բն.րինակ, չ.գտվել, .ղոքել, երկար.րյա, չար.րակ:

4. Այս.ր, պարզ.րոշ, .րեց.ր, տար.րոշել, կես.ր, հանապազ.րյա, Աման.ր, հրան.թ, փորձան.թ, ան.թևան, ան.թի, հն.տի, սն.տի, տ.թ, տն.րեն, քնքշ.րեն, քնքշ.րոր, նրբ.րեն, փոխ.գնություն, չ.գտագործել, գանգ.սկր, հնա.ճ, ոսկե.ղ, ընդ.րինակել, .դապարիկ, .վ, հ.դս ցնդել, հ.տընկայս, արփիազ.ծ, հիմն.վին, եղբոր.րդի, .տանավոր, զ.րուգիշեր, վատ.րակ, լացուկ.ծ, ան.ղնաշար, տար.րինակ, քեռ.րդի, հակա.դային, նման.րինակ, նոր.րյա, սառն.րակ, տասն.րյակ, հատ.րյակ, հնգ.րյակ, երկվ.րյակ, հն.րյա, բաց.թյա, .րոցք, ապ.րինի, .թևան, ան.րեն, նախ.րե, թիկն.թոց, վաղ.րոք, արջ.րս, սև.րակ, շ.րորալ, եռ.րյա, ականջ.ղ:

Լրացնել  բաց թողնված տառերը` օ կամ ո:
5. .դանավը թռչում է հն.րյա երկրի` Հայաստանի վրայով: Մի.րինակ հռնդյունից ձանձրացած` դիտում ենք բաց.թյա թանգարան համարվող յուր.րինակ լեռնաշխարհը: Վաղ.րդյան արեգակի ճառագայթները հ.ծ ամպերի միջով լուսավ.րել են դեղնազ.ծ արտերը, արծաթազ.ծ սառն.րակ գետակները: Փչում է մեղմ.րոր քամի, և մեղմ.րեն .ր.րվում են ցորենի հուռթի ցանքատարածությունները: Որքան են սիրում  հայերն իրնեց բն.րրանը, ինչպես են տն.րինում երկրի բախտը և ամեն ինչ անում հ.գուտ նրա բարգավաճման:Ուռճանում է հարգանքն այս կենսախինդ ժողովրդի նկատմամբ, և հ.դս է ցնդում այն մտավախությունը, թե իր հողին արմատներով կառչած և քնքշ.րեն կապված Հայկա զարմը երբևէ կարող է պարտվել: Եթե ան.ղոք դարերը ծնկի չբերեցին այս համառ ցեղին, էլ ի՞նչը  նրան կարող է ընկճել: Ինքնաթիռն սկսում է վայրէջքը: Պարզորոշ գծագրվում են երկվ.րյակ քույրեր Մասիսները, տար.րոշվում են նորա.ճ շենքերը, օրեց.ր ընդարձակվող Երևանը: Մեզ դիմավ.րում է նախ.րոք պատվիրված ավտոմեքենան, և մենք ուղև.րվում ենք դեպի քաղաքի կենտրոնում գտնվող գիշեր.թիկ դպրոցի շենքը, որը պիտի դառնա մեր հնգ.րյա .թևանը:

Կետերի փոխարեն ավելացնել ը տառը այն բառերում որոնց մեջ գրվում է:
6. Հյուր.նկալ, անակ.նկալ, դյուր.նկալ, առ.նչվել, երկ.նչել, խոչ.նդետ, ակ.նթարթ, դաս.նթաց, մթ.նկա, ան.նթեռնելի, խոյ.նթացք, չ.մբռնել, նախ.նտրել, սր.նթացք, խաղ.նկեր, ձեռ.նտու, առ.նթեր, ակ.նդետ, դյուր.նթեռնելի, չ.նկնել,  ան.մբռնելի, օր.նդմեջ, այլ.նտրանք, ճեպ.նթաց,  ան.նդունակ, ակ.նբախ, զուգ.նթաց,  համ.նկնել, չ.նդդիմանալ,  երկ.նտրանք, կոր.նթարդ, համ.նթաց, գահ.նկեց,  գիրկ.նդխառն զմ.ռսել, ինքն.ստինքյան, չ.նկճվել, ամենա.նտիր,  մթ.նշաղ,  ան.նդունելի, անդ.նդմեջ, որոտ.նդոստ, ձկ.նկիթ,  ամենա.նդունակ, հոտ.նկայս, ան.նդհատ, չ.նդունել, .նկրկել, մեր.նդմերթ,  գույն.զգույն, գործ.նկեր,   դյուր.բռնելի, հետ.զհետե, մեջ.նդմեջ, չ.մբոշխնել, վեր.նթաց, մակ.նթացություն, օր.ստօրե, արագ.նթաց, դաս.նկեր, ամենա.նդունելի, լուս.նկա,  վեր.նձյուղվել:

7. Դաս.նկերներով անակ.նկալ  մի որոշում կայացրինք՝ արշավ կազմակերպել դեպի Մայմեխի կատարը և ամրացնել հայոց եռագույնը: Ակ.նթարթորեն ընդունված որոշումը բոլորիս ոգևորեց: Վեր.նթաց ճանապարհն անցնում էր որոտ.նդոստ գետակին զուգ.նթաց, ծառերը մթ.նկա անտառում թվում էին գիրկ.նդխառն կերպարանքներ և ան.մբռնելի երկյուղով լցնում մեր սրտերը:  Վերելքը դժվարին էր, բայց  ինքն.ստինքյան հասկանալի է, որոշեցինք հաղթահարել, խոչ.նդոտները և չ.նկրկել: Լուսինը նոր էր անհետացել երկնակամարից, երբ  հասանք հովվական   վրանների, որտեղ մեզ  հյուր.նկալեցին ջերմորեն:  Նախ.նտրեցինք չհանգստանալ և ոտքի վրա մի-մի  բաժակ  կաթ ըմպելով` առաջ ընթացանք: Կոր.նթարդ բլրակները թվում էին  անվերջանալի: Որքան  բարձրանում էինք, սր.նթաց գետակի ջրերն ավելի զուլալվում էին,  և մենք  մերթ.նդմերթ տեսնում էինք արևի տակ ցոլացող  կարմրախայտ ձկներին, որոնք,  ասում են ձկ.նկիթ են դնում բարձր,  անմատչելի  ակունքներում:  Հետ.զհետե օրը ցրտեց, և  դաշտային բուսականության փոխարեն մեր առջև  փռվեցին Ալպյան գույն.զգույն ծաղիկներ: Վերջապես սարի կատարին ենք: Ակ.նդետ նայում ենք հրաշալի  բնապատկերներին և սքանչանում:

Լրացնել  բաց թողնված  տառերը` ի, ե կամ յ:

8. Մատ.ան, քվե.արկել, հեք.աթ, ատ.ան, լռել.այն, միլ.ոն, միմ.անց, կղզ.ակ, ակադեմ.ա, հր.ա, կր.ա, պատ.ան, օվկ.անոս, իշայծ.ամ, մարմար.ոն, քամել.ոն, խավ.ար, դղ.ակ, քվ.աթերթիկ, բամ.ա, եղ.ամ, դաստ.արակ, աղավն.ակ, ման.ակ, փաս.ան, ռադ.ո, մում.ա, խարտ.աշ, .ասաման, ծ.ածան, թե.արան, քվ.ատուփ, ամբ.ոն, բրաբ.ոն, ծովեզրյա, պատան.ակ, հր.ական, էքսկուրս.ա, գոյամիջոց, զորակա.ան, .աթաղան, կաթսա.ատուն, շղթա.աձև, ոսպն.ակ, շուրջերկր.ա, ժան.կազարդ,  որդ.ակ, այծ.ամ, բար.ացակամ, օր.որդ, միլ.արդ, դշխո.ական:

9. Անան.ա, Ազար.ա, Ա.դա, Ամալ.ա, Արաքս.ա, Աս.ա, Բուն.աթ, Բեն.ամին, Գաբր.ել, Դան.ել, Եղ.ա, Եղ.ազար, Երեմ.ա, Երմոն.ա, Զաքար.ա, Էմիլ.ա, Էլ.ա, Իլ.ա, Լիլ.ա, Հրաչ.ա, Ման.ա, Մետաքս.ա, Մար.աննա, Մար.ամ, Ջուլ.ետա, Սուք.աս, Սոֆ.ա, Սրապ.ոն, Վիկտոր.ա, Վոլոդ.ա, Օֆել.ա, Նապոլ.ոն, Արուս.ակ:

10.  Անդր.ատիկ, ծով, Անգլ.ա, Բյուզանդ.ա, Բուլղար.ա, Մեծ Բրիտան.ա, Մոնղոլիա, Շոտլանդ.ա, Պովոլժ., Սոֆ.ա, Վ.ետնամ, Վ.եննա, Վիկտոր.ա:

Կետերի փոխարեն ավելացնել յ հնչյունը այն բառերում, որոնց մեջ գրվում է:

11. Վերարկու.ի, միջօրե.ի, վա.րկյան, Սերգե.ի, կարկաչ.ուն, ճ.ուղ, թե.ի, շ.ուղ, Կարինե.ի, Կարո.ի, մրջ.ուն, տու.ժ,  հեռակա.ել, Միքա.ել, լռել.այն, ջղա.ին, ատամնաբու.ժ, սկեսրա.ր, վիլա.եթ, աշխու.ժ, հա.ելազարդ, Ռաֆա.ել, շրջագա.ել, Սնդրե.ի,  երկրպագու.ի,  երեխա.ի, Քրիստինե.ի, մի.ակ, Իսրա.ել, է.ական, Մարո.ի, հարսնացու.ից, հա.եցակետ, խնա.ել, խոխոջ.ուն, հա.ելի,  Նա.իրի, Նա.իրյան, հմա.ել, այրուձի.ի, դիմակա.ել, հարյուր.ակ, սյուն.ակ, վաշխառու.ի, պայուս.ակ, Սոնա.ի, Անի.ի, սերմնացու.ով, ժողովածու.ում, զգու.շ, եղբո.ր, մսացու.ից, վա.ելչագրություն, աղ.ուսակ, ձի.եր, հետի.ոտն, տի.եզերք, րոպե.ական, արքա.որդի, գա.իսոն, շառաչ.ուն, բու.ի, անասնաբու.ժ, հա.եցակարգ, քնքու.շ:

9-րդ դասարան. ուսումնական նյութեր · Без рубрики

9-րդ դասարան

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

Ռ. Նազարյան, Մայրենի բոլորի համար

Սարգսյան Ա., Համբարձումյան Ս., Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ

Աբրահամյան Ս., Հայերենի կետադրություն

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գասպարյան Դ., Հայ գրականություն 9

 

11-րդ դասարան. ուսումնական նյութեր · Без рубрики

11-րդ դասարան

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նար-Դոս, Մեր թաղը

Ռ. Պատկանյան, պատմվածքներ

Ա. Չեխով, պատմվածքներ

Գրիգ, Հիսուսի կատուն

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

Ռ. Նազարյան, Մայրենի բոլորի համար

Սարգսյան Ա., Համբարձումյան Ս., Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ

Աբրահամյան Ս., Հայերենի կետադրությունը