Без рубрики · Լրացուցիչ աշխատանք

Լրացուցիչ աշխատանք, 4-1

02.09
«Իմ ամառը» վերնագրով շարադրանք՝ տեղադրված բլոգներում:
05.09
«Ընթերացարան»-ից կարդացեք Հովհ. Թումանյանի «Չախչախ թագավորը» հեքիաթը, ձեր բլոգներում հեքիաթը պատմելով գրեք կամ նկարեք:
06.09
Պատմել «Չախչախ թագավորը» հեքիաթը բանավոր:
08.09
Գրել հեքիաթ՝ «Չաղչաղ թագավորը» վերնագրով, տեղադրել բլոգներում:
09.09
Վարժություն 1։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բ, պ կամ փ (եթե լինեն բառեր, որոնք չեք հասկանա, կդիմեք ինձ կամ կգտնեք  nayiri.com հասցեում).
Գա….րիել, ս….րթնել, ս….րդել, դար….աս, դար….ին, շամ….ուր, եր…., ի….րև, խա….ել, խարխա….ել, Հակո…., համ….երել, ջրար….ի, համ….ույր, փր….ուր, հա….ճեպ, հա….շտակել, հար….ել, նուր…., շա….աթ, որ…., Սերո…., ա….շել, սուր…., սր….ել, հղ….անալ, ուր….աթ, Քերո…., թ….րտալ, աղ….անոց, ցայտաղ….յուր, եղ….այր, ող….։
Վարժություն 2։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով գ, կ կամ ք։
Ան….ամ, ավա…., կողպե…., գո…., եր…., զու….ել, թա….ավոր, վարա….ել, թար….մանել, կարա…., կար…., հա….նել, հան….ափոր, հո….նել, հո….ի, հո….նակի, ձա…., ձի…., տարեր…., ճի…., ճրա…., մարա…., մար….արե, մար….արիտ, փեղ…., տրտմաշու…., փող…., նորո….ել, շո…., ո….ի, բազրի…., պատարա…., պար….և, սու…., արտասու…., փա….ցնել, թա….ցնել, ուրա…., օ….նել, Օ….սեն, վարուցան…., քսու…., օ….ուտ։

13.09
Պատրաստում ենք տեսա-, աուդիոնյութեր Երևանի մասին, տեղադրում բլոգներում (պատմեք Երևանի, նրա տարբեր թաղամասերի մասին ինչ-որ պատմություններ, ձայնագրեք ձեզ կամ տեսանյութ պատրաստեք):
15.09
Վարժություն 3։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով դ, տ կամ թ։
Աղո….ք, ար….ար, ար….են, ար….յոք, ար….յունք, թփու…., ար….ուկ, բար…., բեր…., բուր…., դա….ար, դր….ել, եր….իկ, եր….ում, զար…., լաջվար…., զվար…., լեր….անալ, լյար…., խն….իր, խոր….ուբոր…., թուղ…., կար….ալ, կեն….անի, հաղոր….ել, պա….գարակ, մար…., նյար…., ս….ափվել, թա….երական, Նվար…., որ…. (ճիճու), որ…. (խաղողի վազ), որ….ի, վար…., Վար….ան, վար….ապետ, շքեր…., Վար….գես, վր….ովել, օ…., օրիոր…., գնոր…., ժողովուր…. խր….վիլակ, ըն….ամենը, ըն….հակառակը, փար….ամ, ըն….հանուր:
16.09
Կրկնել բառերի ուղղագրությունը, որ սովորել ենք շաբաթվա ընթացքում:
20.09
Հայոց լեզվի Գիրք-տետրի 7-րդ էջից կատարել վերջին վարժությունը (Բառը գտի՛ր և վանդակները լրացրո՛ւ), 9-րդ էջի առաջին վարժությունը (Նախադասությունները լրացրո՛ւ հնարավորին չափ շատ բառերով): Կրկնել բառերի ուղղագրությունը:
22.09
«Ընթերցարան»-ից ՎԱՐԺ կարդալ Հովհ. Թումանյանի «Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ» հեքիաթը, դուրս գրել բարդ ուղղագրությամբ բառեր, դրանցով կազմել նախադասություններ:
26.09
Լրացրե՛ք բաց թողնված տառերը.
Ան….ամ, ավա…., կողպե…., գո…., եր…., զու….ել, թա….ավոր, վարա….ել, թար….մանել, կարա…., կար…., հա….նել, հան….ափոր, հո….նել, հո….ի, հո….նակի, ձա…., ձի…., տարեր…., ճի…., ճրա…., մարա…., մար….արե, մար….արիտ, փեղ…., տրտմաշու…., փող…., նորո….ել, շո…., ո….ի, բազրի…., պատարա…., պար….և, սու…., արտասու…., փա….ցնել, թա….ցնել, ուրա…., օ….նել, Օ….սեն, վարուցան…., քսու…., օ….ուտ, աղո….ք, ար….ար, ար….են, ար….յոք, ար….յունք, թփու…., ար….ուկ, բար…., բեր…., բուր…., դա….ար, դր….ել, եր….իկ, եր….ում, զար…., լաջվար…., զվար…., լեր….անալ, լյար…., խն….իր, խոր….ուբոր…., թուղ…., կար….ալ, կեն….անի, հաղոր….ել, պա….գարակ, մար…., նյար…., ս….ափվել, թա….երական, Նվար…., որ…. (ճիճու), որ…. (խաղողի վազ), որ….ի, վար…., Վար….ան, վար….ապետ, շքեր…., Վար….գես, վր….ովել, օ…., օրիոր…., գնոր…., ժողովուր…. խր….վիլակ, ըն….ամենը, ըն….հակառակը, փար….ամ, ըն….հանուր:
27.09
Յուրաքանչյուրը սովորում է իր տողը (ձեր տետրերում գրել եմ յուրաքանչյուրիդ տողը), հիշում՝ ումից հետո է ասելու:
Յոյս իմ ես դու, Տէր,
Քաւիչ յանցանաց իմոց.
Մի՛ անտես առնէր
Զբըղխումն արտասուաց իմոց.
Ողորմեաց ինձ, Աստուած:
Առ քեզ ապաւինեցայ
Որպէս զանառակ որդին,
Հայր մեղայ յերկինս
Եւ առաջի քո,
Ողորմեաց ինձ, Աստուած:
Փրկեա զիս, Աստուած,
Ի բազում մեղաց իմոց,
Արա արժանի
Քոյին սուրբ արքայութեանդ,
Ողորմեաց ինձ, Աստուած: Մեղք իմ բազում են յոյժ,
Ծանր են քան զաւազ ծովու.
Քանզի քեզ միայնոյ մեղայ,
Ողորմեա ինձ, Աստուած:
28. 09
Վարժ կարդալ «Ընտանի օձեր» հեքիաթը, դուրս գրել, ըստ ձեզ, բարդ ուղղագրությամբ բառերը:

03.10
Պատմել «Ընտանի օձեր» հեքիաթը:
04.10
Դասարանում միասին սովորել ենք «Ծնունդ Վահագնի»-ն անգիր: Կրկնել այն առավոտյան ընդհանուր պարապմունքի համար:
Երկնէր երկին, երկնէր երկիր,
Երկնէր եւ ծովն ծիրանի.
Երկն ի ծովուն ունէր եւ զկարմրիկն եղեգնիկ:
Ընդ եղեգան փող ծո՛ւխ ելանէր,
Ընդ եղեգան փող բո՛ց ելանէր.
Եւ ի բոցոյն վազէր խարտեաշ պատանեկիկ:
Նա հուր հեր ունէր,
Բո՛ց ունէր մօրուս,
Եվ աչկունքն էին արեգակունք:
05.10
Փաստաթղթով ուղարկում եմ Հովհ. Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ» պոեմից հատվածներ: Կարդում եք շատ ուշադիր, որ վաղը միասին պատմենք:
06.10
Պատմել «Սասունցի Դավիթ» պոեմը:
07.10
«Սասունցի Դավիթ» պոեմից հատվածներ ենք սովորում անգիր՝ ըստ նախընտրության՝ 10 տողից ոչ պակաս:
11.10
Ձեր բլոգներում տեղադրեք ձեր՝ դասարանում սկսած, բայց չավարտած շարադրությունները (գրում ենք «Գլխիվայր աճող ծառը» վերնագրով կամ յուրաքանչյուրս` մեր նախընտրած թեմայով), հղումներն ուղարկեք ինձ մինչև ժամը 20:00 և սպասեք, որ ստուգեմ, ուղարկեմ ձեզ, խմբագրեք ձեր բլոգներում նույն պահին:
12. 10
Հորինե՛ք և բլոգներում գրե՛ք առակ՝ ուշադրություն դարձնելով ուղղագրությանը, ցանկության դեպքում նաև նկարեք:
13.10
Մասնակցե՛լ հայոց լեզվի ֆլեշմոբին:
17.10
«Ընթերցարան»-ից սահուն կարդալ Վ. Անանյանի «Թուխիկը»:
18.10
«Թուխիկը» պատմվածքից դո՛ւրս գրիր առարկա և անձ ցույց տվող բառերը, եզակին դարձրո՛ւ հոգնակի, հոգնակին՝ եզակի:
20.10
Ձեր նախընտրած որևէ հեքիաթից դո՛ւրս գրեք հինգ նախադասություն, որոնցում միաժամանակ կլինեն գոյական, ածական, բայ, այսինքն՝ առարկա, հատկանիշ, գործողություն ցույց տվող բառեր:
21.10
Ուղարկում եմ «Ուսումնական աշուն» նախագծի առաջադրանքները, որոնք պետք է կատարեք արձակուրդի ընթացքում՝ տեղադրելով ձեր բլոգներում:
1.11
Ողջույն, կարդացեք որևէ հեքիաթ, պատմվածք, որը երբևէ չեք կարդացել, պատմեք այդ ստեղծագործության մասին ձեր բլոգներում, ցանկության դեպքում՝ նաև նկարեք:
2.11
Առաջադրանքը երկու տարբերակով է. ընտրեք՝ որը ձեզ հարմար է.
ա) Կարդալ երկու հեքիաթ կամ պատմվածք, խառնել երկուսն իրար՝ ստանալով նոր պատմվածք և տեղադրելով այն բլոգում:
բ) Կարդալ մեկ հեքիաթ կամ պատմվածք, փոխել նրա ավարտը, տեղադրել բլոգում:
3.11
Կարդացե՛ք երկու հեքիաթ՝ դուրս գրելով բարդ ուղղագրությամբ բառեր:
7.11
«Գիրք-տետր»-ից կատարե՛ք էջ 24-ի բոլոր վարժությունները:
8.11
Կարդացեք <<Փոքրիկ իշխանը>>:
11.11
Հայոց լեզվի ֆլեշմոբ:
14.11
Մ. Սեբաստացու կամ կրթահամալիրի մասին պատրաստեք տեսա-, աուդիոնյութեր կամ պարզապես գրեք ձեր բլոգներում: Կրկնեք բառերի ուղղագրությունը:
15.11
Կազմեք նախադասություններ (որքան կուզեք), որոնցում լինեն շաղկապներ, տեղադրեք ձեր բլոգներում: Ուշադրություն դարձրեք կետադրությանն ու ուղղագրությանը:

17.11
Կարդացեք Թումանյանի հեքիաթներից և պատմեք:
21.11
Ավարտեք դասարանում սկսած շարադրությունը՝ <<Գունավոր աչքը>> վերնագրով, տեղադրեք բլոգներում:

28.11
Կազմեք նախադասություններ, որոնցում տրված բառերը մի դեպքում լինեն գոյական, մյուս դեպքում՝ ածական՝ ճանապարհորդ, հերոս, իմաստուն, առաջնորդ, շարքային:

29.11
Կազմե՛ք նախադասություններ, որոնցում տրված բառերը մի դեպքում լինեն գոյական, մյուս դեպքում՝ ածական՝ ճանապարհորդ, հերոս, իմաստուն, առաջնորդ, շարքային: Օրինակ՝
Ճանապարհորդը մոլորված նայում էր չորս կողմը (ճանապարհորդ-ն այստեղ գոյական է):
Ճանապարհորդ ոզնին պատմում էր իր արկածները (ճանապարհորդ-ն այստեղ ածական է):

1.12
Գրե՛ք շարադրություն ձմռան մասին և վերնագրե՛ք այն: Ուշադրությո՛ւն դարձրեք ուղղագրությանը:

Advertisements