Հայոց լեզու, գրականություն

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ Գրաբարի ընթերցարան Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. ձևաբանություն Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. շարահյուսություն Ա. Սարգսյան, Լ. եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան, Հայոց լեզու, 10 Ն. Դիլբարյան, Հայոց…